Regulamin

Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY www.highschoolexam.pl

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem internetowym
www.highschoolexam.pl (zwaną dalej „Platformą”). Rejestrując się lub w inny sposób korzystając z Platformy, dana osoba
(zwany dalej „Użytkownikiem”) akceptuje wcześniej niniejszy Regulamin oraz zapoznaje się z treścią Polityki Prywatności,
która stanowi uzupełnienie część niniejszego Regulaminu. Materiały, usługi i funkcjonalności świadczone za pośrednictwem
Platformy, dostarczane są i świadczone przez High School M. Kulikowska J. Orlik sp. j. (zwana/y dalej „Usługodawcą”), z
siedzibą w Białej Podlaskiej przy ul. Narutowicza 34, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Lublin-Wschód w Świdniku,
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000842068; REGON: 386091928, NIP: 5372653095, która/y jest
właścicielem i administratorem Platformy.

Regulamin udostępniany jest wszystkim bezpłatnie przed zawarciem jakiejkolwiek umowy na Platformie, a także – na żądanie
Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu
teleinformatycznego, którym się posługuje. Niektóre dostarczane przez Usługodawcę specjalne funkcjonalności, mogą być
objęte warunkami, które są dodatkowe i uzupełniające w stosunku do niniejszego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zgadza
się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, nie może on korzystać z materiałów i usług udostępnianych w ramach
Platformy ani uzyskiwać do nich dostępu.

Znaczenie innych pojęć używanych w Regulaminie (przy czym odniesienia do wyrażeń w liczbie pojedynczej dotyczą także
wyrażeń w liczbie mnogiej i odwrotnie):

 1. Abonament – forma rozliczenia za korzystanie z Materiałów przez Użytkownika w ramach Umowy, umożliwiająca
  uiszczanie płatności za Materiały w ramach Okresów Abonamentowych;
 2. Dostawca Usług Rozliczeniowych– podmiot trzeci, niezależny od Usługodawcy, świadczący usługi procesowania danych
  i płatności, fakturowania należności, usługi rozliczeniowe i sprawozdawcze w celu rozliczenia Umowy;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
  działalnością gospodarczą lub zawodową.;
 4. Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Platformy, tworzony po dokonaniu
  rejestracji przez Użytkownika, w którym zebrane są informacje Użytkownika, w szczególności zakupione przez niego
  Materiały;
 5. Materiał(y)– materiały do nauki języków obcych online, którego twórcą i właścicielem jest Usługodawca; każdy
  Materiał jest odpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę albo stanowi płatny Materiał w
  wersji papierowej;
 6. Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą, której Usługodawca informuje
  Użytkowników w szczególności o nowych Materiałach i usługach pojawiających się w ramach Platformy, poprzez
  przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego
 7. Okres Abonamentowy – rocznylub inny okres (albo jego wielokrotność), za który uiszcza się opłatę;
 8. Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych
  Użytkowników; Polityka Prywatności dostępna tutaj www.highschoolexam.pl, stanowi załącznik do niniejszego
  Regulaminu i jest jego uzupełnieniem;
 9. Regulamin– niniejszy regulamin udostępniania Materiałów i świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem
  Platformy;
 10. Umowa – porozumienie zawierane między Usługodawcą a Użytkownikiem, którego przedmiotem jest korzystanie z
  Materiałów przez opłacony Okres Abonamentowy, i którego ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin;
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Materiałów w wersji papierowej, zawarta według postanowień niniejszego
  Regulaminu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem; do Umowy sprzedaży stosuje się postanowienia Regulaminu
  dotyczące Umowy, chyba że z treści danego postanowienia wynika wyraźnie inaczej;
 12. Użytkownik– podmiot posiadający zdolność do czynności prawnych, który na warunkach wskazanych w Regulaminie,
  dokonuje Zamówienia na Platformie oraz na rzecz, którego świadczone są usługi drogą elektroniczną przez
  Usługodawcę;
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy lub Umowy sprzedaży;
  Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Platformy, 24 godziny na dobę, 7 dni w
  tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 10.00 do godz.
  18.00; Użytkownik może składać Zamówienia tylko na dostępne Materiały.
 1. Warunki Ogólne
  • Warunkiem korzystania z Platformy jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. W
   przypadku braku akceptacji Regulaminu (lub Polityki Prywatności) przez Użytkownika, nie może on
   korzystać z Platformy. W odniesieniu do Użytkownika niebędącego Konsumentem, uważa się, że z chwilą
   rozpoczęcia korzystania przez niego z Usług, zaakceptował on Regulamin oraz Politykę Prywatności bez
   zastrzeżeń.
  • W ramach Platformy Usługodawca nie umieszcza informacji handlowych ani ofert składanych w formie
   elektronicznej, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w
   postaci elektronicznej nie mają zastosowania.
  • Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  • Użytkownik składający Zamówienie, musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności
   prawnych. Jeżeli Użytkownik jest pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, może korzystać z Platformy w zakresie w
   jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego Użytkownika prawa.
   Jeżeli przepisy obowiązującego Użytkownika prawa wymagają zgody opiekuna prawnego do korzystania z
   Platformy, najpóźniej do momentu zawarcia Umowy, opiekun prawny musi wyrazić zgodę na jej zawarcie i
   korzystanie przez niepełnoletniego Użytkownika z Platformy. Opiekun prawny Użytkownika, który jest
   między 16 a 18 rokiem życia jest zobowiązany na każde żądanie Usługodawcy przedstawić zgodę na zawarcie
   Umowy i korzystanie z Platformy.
  • Aktualne informacje o Materiałach i ich cenach są ważne w dniu wyświetlenia w ramach Platformy.
 1. Platforma
  • Usługodawca w ramach Platformy dostarcza następujące usługi świadczone drogą elektroniczną: Materiały,
   interaktywne formularze, prowadzenie Konta, Newsletter.
  • Każda z umów o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana w każdej
   chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszych postanowieniach Regulaminu. Umowy o
   świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności
   formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania drogą elektroniczną
   na wskazany przez Użytkownika adres e-mail treści formularza do Usługodawcy albo zaprzestania ich
   używania. Użytkownik może też zrezygnować z usług w postaci interaktywnych formularzy poprzez
   powstrzymanie się od korzystania z tych usług.
  • W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy, po stronie Użytkownika spełnione muszą
   zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające
   prawidłowe wyświetlenie interfejsu Platformy, (b) aktywne konto pocztą elektronicznej (e-mail); (c)
   zainstalowana i zaktualizowane przeglądarka internetowa: Edge, Chrome, FireFox, Opera, Safari; (d)
   włączona obsługa Cookies oraz JavaScript;
 1. Własność intelektualna
  • Treści i materiały w ramachPlatformy w całości podlegają prawom autorskim lub innym prawom własności
   intelektualnej i nie może być wykorzystywana w celach innych niż wyraźnie dozwolone w niniejszym
   Regulaminie, w szczególności nie mogą być kopiowane w celach komercyjnych, w całości lub w części.
  • Zabronione jest gromadzenie, wykorzystywanie fragmentów, powielanie i/lub umieszczanie na jakiejkolwiek
   innej stronie internetowej lub stronie innych sprzedawców online jakichkolwiek Materiałów (w całości lub
   w części), w szczególności informacji i metodologii składających się na kursy. Zabronione jest też
   wykorzystywanie nazw Materiałów, zdjęć, opisu Materiałów oraz jakiegokolwiek fragmentu Platformy w
   celach innych niż prywatne i niekomercyjne.
 1. Konto
  • W celu korzystania z Materiałów oraz ze wszystkich funkcjonalności Platformy, Użytkownik musi posiadać
   aktywne Konto.
  • W celu założenia Konta, Użytkownik dostarcza Usługodawcyniezbędne (oznaczone jako obowiązkowe)
   informacje o sobie, za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na Platformie. Użytkownik może
   również dokonać rejestracji Konta za pomocą wtyczki portalu społecznościowego com, albo za pomocą
   funkcjonalności Google.com.Z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika dokonania rejestracji Konta(poprzez
   link aktywujący wysłany na adres e-mail podany w formularzu), między Użytkownikiem aUsługodawcą zostaje
   zawarta bezpłatna umowa prowadzenia Konta na czas nieokreślony.
  • Konto może zostać usunięte przez Użytkownika w każdym czasie bez podania przyczyny, poprzez wysłanie
   Usługodawcy wiadomości z prośbą o usunięcie Konta (również za pośrednictwem poczty elektronicznej z
   zastrzeżeniem, że wówczas musi to nastąpić poprzez adres e-mail, którym Użytkownik posługiwał się w
   momencie rejestracji Konta). Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem na dzień
   zakończenia Okresu Abonamentowego.
  • Zawinione przez Użytkownika naruszenie Regulaminu może spowodować jedną z następujących reakcji
   Usługodawcy: (a) ostrzeżenie skierowane do Użytkownika, (b) usunięcie Konta. Ponadto Usługodawca może
   usunąć Konto w przypadku, gdy ma obowiązek wypowiedzieć Umowę na podstawie przepisów obowiązującego
   prawa.
  • Usługodawca o usunięciu Konta i wypowiedzeniu Umowy powiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty
   elektronicznej w e-mailu wysłanym na jego adres e-mail podany podczas rejestracji, podając podstawę
   takiego wypowiedzenia Umowy.
  • W następstwie wypowiedzenia umowy o prowadzenia Konta lub też innego jej zakończenia, wszelkie treści
   umieszczone w ramach Konta zostaną usunięte, a Użytkownik utraci do nich bezpowrotnie dostęp.
 1. Sprzedaż kursów on-line
  • Usługodawca prowadzi indywidualne lub grupowe kursy języków obcych przez Internet. Termin kursu
   określony jest w specyfikacji produktu. W sytuacjach wyjątkowych Usługodawca zastrzega sobie prawo
   do zmiany terminu po uzgodnieniu miedzy stronami.
  • Każdy kurs prowadzony jest zdalnie na platformie wskazanej przez usługodawcę.
  • Długość jednostki lekcyjnej określona jest w specyfikacji produktu.
  • W przypadku lekcji w grupach lekcja rozpoczyna się o ustalonej godzinie.
  • Usługodawca nawiązuje połączenie 10 min przed wyznaczoną godziną, aby umożliwić Użytkownikowi
   zalogowanie się na platformie na czas.
  • Dane do logowania będą wysyłane Użytkownikowi na wskazany podczas zakładania konta adres.
  • Jeśli Użytkownik przed spotkaniem nie może odszukać linku do logowania jest zobowiązany sprawdzić
   swoją skrzynkę spam, a jeśli dalej odszukanie linku jest niemożliwe skontaktować się z Usługodawcą
   telefonicznie.
  • W przypadku nieobecności Użytkownika na spotkaniu nie przysługuje mu zwrot kosztów. Otrzyma on na
   adres mailowy materiały z danego spotkania.
  • Wymagania techniczne – do udziału w kursie językowym Użytkownik jest zobowiązany:
   1. posiadać komputer/ laptop/ tablet/smartfon z dostępem do szerokopasmowego Internetu,
   2. zainstalowany komunikator wskazany przez Usługodawcę,
   3. zainstalowaną jedną z przeglądarek
  • W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Użytkownika (np. awaria komputera,
   Internetu) uniemożliwiających uczestnictwo w kursie nie przysługuje mu zwrot kosztów.
  • W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Usługodawcy (np. awaria komputera,
   Internetu) uniemożliwiających przeprowadzenie kursu Usługodawca wyznaczy kolejny termin kursu w celu
   odpracowania zajęć.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo w szczególnych okolicznościach do zmiany terminu rozpoczęcia
   kursu. Opóźnienie rozpoczęcia kursu może wynosić do 30 dni
  • Użytkownicy zajęć zdalnych są zobowiązani do nieumieszczania na platformie edukacyjnej:
   • słów, wyrażeń, zwrotów oraz treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne;
   • treści sprzecznych z prawem, propagujących przemoc, nienawiść rasową lub wyznaniową;
   • treści naruszających zasady współżycia społecznego, w szczególności obrażających, poniżających,
    piętnujących i ośmieszających
   • treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, niewłaściwych społecznie, będących (lub
    mogących skutkować) pomówieniami czy prowokujących do wywołania kłótni;
   • treści propagujących alkohol, środki odurzające i narkotyki;
   • treści zawierających dane osobowe, adresowe, teleadresowe;
   • treści będących spamem;
   • treści reklamowych
  • NIEDOZWOLONY jest udział w lekcji osób trzecich lub przekazanie hasła do logowania osobom trzecim,
   grozi za to odpowiedzialność karna.
  • NIEDOZWOLONE jest kopiowanie lub nagrywanie lekcji oraz jej rozpowszechnianie jest zabronione
   prawnie, grozi za to odpowiedzialność karna.
 1. Materiały w wersji elektronicznej
  • Dostęp do Materiałów w wersji elektronicznejjest ograniczony w czasie. Umowa o udostępnienie
   Materiałówzawierana jest na czas Okresu Abonamentowego, określonyw Zamówieniu.
  • W celu dokonania zakupu Materiałów, należy sporządzić Zamówienie. Zamówienie określa w szczególności
   długość Okresu Abonamentowego (o ile Użytkownik kupuje Abonament);formę i metodę płatności (płatność
   z góry za całość Materiału lub płatność w ramach Abonamentu);inne elementy, konieczne do realizacji
   Umowy.
  • Po skompletowaniu Zamówienia, Użytkownik zatwierdza jego treść oraz przesyła do Usługodawcy poprzez
   uaktywnienie przycisku oznaczonego obowiązkiem zapłaty.
  • W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku oznaczonego obowiązkiem zapłaty
   istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Użytkownika w Zamówieniu i jego
   modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Platformy.
  • Składając Zamówienie, Użytkownik składa Usługodawcy ofertę zawarcia Umowy wybranego przez niego
   Materiału, na warunkach wskazanych w Zamówieniu. Zawarcie Umowy następuje poprzez przyjęcie tej
   oferty przez Usługodawcę, w momencie otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia warunków Zamówienia,
   wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Użytkownika w
   Zamówieniu.
  • Z chwilą zawarcia Umowy rozpoczyna się czas trwania Okresu Abonamentowego.
  • Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Użytkownikowi treści zawartej Umowy następuje za
   pośrednictwem systemu sprzedażowego Platformy w Koncie Użytkownika oraz wysyłana jest na adres
   e-mail Użytkownika, podany przez niego podczas składania Zamówienia. Użytkownikowi, który złożył
   Zamówienie i otrzymał oświadczenie o przyjęciu oferty przez Usługodawcę zostanie przekazany cyfrowy
   dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
  • Płatności mogą być ewidencjonowane i przetwarzane przez różnych Dostawców Usług Rozliczeniowych
   (odpowiednio w zależności od wybranej formy płatności).
 1. Materiały w wersji papierowej
  • Użytkownik sporządza Zamówienie poprzez dodawanie Materiałów do wirtualnego koszyka systemu
   sprzedażowego Platformy. Po potwierdzeniu wyboru Materiałów, Użytkownik wskazuje w formularzu
   Zamówienia sposób płatności, dane do dostawy, a także dane kontaktowe lub potwierdza je po
   zalogowaniu się na Konto. Po skompletowaniu Zamówienia, Użytkownik zatwierdza je oraz przesyła do
   Usługodawcy poprzez uaktywnienie przycisku oznaczonego obowiązkiem zapłaty.
  • W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku oznaczonego obowiązkiem zapłaty,
   istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Użytkownika w Zamówieniu i jego
   modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Platformy.
  • Po tym momencie, Użytkownik może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we
   wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Materiałem poprzez bezpośredni, niezwłoczny
   (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt z Usługodawcą.
  • Składając Zamówienie, Użytkownik składa Usługodawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Materiałów
   będących przedmiotem Zamówienia. Zawarcie Umowy Sprzedaży, następuje poprzez przyjęcie ww. oferty
   przez Usługodawcę, w momencie otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do
   realizacji przez Usługodawcę.
  • Warunkiem zawieszającym zawarcia Umowy Sprzedaży jest (a) uiszczenie płatności przez Użytkownika,
   (b) brak błędu w ramach Platformy, dotyczącego ceny Materiału. Jeżeli Użytkownik uiścił płatność, a
   nie został spełniony warunek zawieszający dotyczący błędu, płatność jest nienależna i Usługodawca
   zwróci ją Użytkownikowi niezwłocznie od jej zaksięgowania na rachunku bankowym, nie później jednak
   niż w terminie jednego dnia roboczego.
  • Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje za
   pośrednictwem systemu sprzedażowego Platformy i wysyłana jest na adres e-mail Użytkownika lub
   pisemnie na wskazany przez Użytkownika w Zamówieniu adres. Użytkownikowi, który złożył Zamówienie
   zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią.
  • Czas realizacji Zamówienia (który nie obejmuje czasu dostawy) w przypadku Umowy Sprzedaży, wynosi do
   . Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu otrzymanym przez Usługodawcę od Dostawcy
   Usług Rozliczeniowych, o dokonaniu przez Użytkownika płatności.
  • Materiały w wersji papierowejdostarczane są za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika, zaś koszt
   wysyłki obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia. Użytkownik
   wyraża zgodę na obciążenie go kosztami dostawy.
  • Czas dostarczenia Zamówienia na terytorium Polski trwa do 14, a na terytorium pozostałych państw
   Unii Europejskiej do 21 , natomiast w przypadku państw trzecich 21, liczonych od dnia zakończenia
   Czasu realizacji Zamówienia.
  • Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma
   obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
   Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Użytkownika, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest
   naruszona.
 1. Ceny i płatności
  • Ceny podane na stronach Platformy są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT),
   wyrażone są w złotych polskich.
  • Cena łączna i wiążąca Użytkownika wskazywana jest w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania
   do Usługodawcy.
  • Sposobem uiszczania płatności jestpłatność elektroniczna realizowana przez Dostawcę Usług
   Rozliczeniowych.
  • Użytkownik zobowiązany jest uiścić płatność za Materiały najpóźniej w terminie 48 godzin od złożenia
   Zamówienia.
  • W przypadku zakupienia przez Użytkownika Abonamentu, jest on zobowiązany uiszczać płatności za
   kolejne Okresy Abonamentowe z góry. Jeżeli Użytkownik nie uiszcza opłaty za dany Okres Abonamentowy,
   po upływie ponownego terminu zapłaty, wyznaczonego w przypomnieniu o Opłacie wysłanym na adres
   e-mail Użytkownika, uprawnieni jesteśmy do zablokowaniaKonta z możliwością jego ponownego
   aktywowania w razie uregulowania należności. Jeżeli Użytkownik nie ureguluje należności w ponownie
   wskazanym przez nas terminie, uprawnieni jesteśmy do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem
   natychmiastowym.
  • Ceny podane na Platformie mogą ulec zmianie (przykładowo w ramach akcji promocyjnej). Warunki
   Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Użytkownika, który złożył ofertę w sposób wskazany
   powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.
 1. Odstąpienie
  • Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając
   stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia: (a) dla Umowy Sprzedaży – od
   objęcia Materiału w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecia inna niż
   przewoźnik; (b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.Prawo odstąpienia od Umowy może nie
   przysługiwać Konsumentowi, jako że przedmiotem Umów zawieranych z Użytkownikiem jest dostarczanie
   treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, a spełnianie świadczenia rozpoczęło
   się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go
   przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę,
   oferta przestaje wiązać.
  • Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Użytkownik
   może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego
   Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
  • W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w
   tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez
   Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
   Usługodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w
   którym Usługodawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
  • Konsument ma obowiązek zwrócić MateriałyUsługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14
   (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie
   Materiału przed jego upływem.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Materiału będące wynikiem korzystania z
   niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
   Materiału.
  • Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi również w odniesieniu do umów wskazanych w
   art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  • Bezpośrednie koszty odesłania Materiału do Usługodawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na
   odległość ponosi Konsument.
 1. Reklamacje
  • Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Użytkownikowi Materiałów bez wad. Usługodawca jest
   odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Materiał ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  • Rękojmia przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Użytkownik niebędący Konsumentem oraz Usługodawca,
   wyłączają między sobą rękojmię za wady.
  • Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres: highschool.biuro@gmail.comlub na adres ul.
   Koźmińskiego 18, 21-500 Biała Podlaska.
  • Usługodawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta. O rozpatrzeniu
   reklamacji i jej wyniku Usługodawca powiadomi Użytkownika w wiadomości wysłanej na adres podany
   przez Użytkownika w reklamacji.
 1. Newsletter
  • Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, którzy
   dobrowolnie wyrażą na to zgodę poprzez funkcjonalności Platformy.
  • W celu aktywowania usługi subskrypcji Newslettera, Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do
   sieci Internet, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres poczty
   elektronicznej (e-mail).
  • W celu zasubskrybowania Newslettera, Użytkownik zamawia go za pośrednictwem interaktywnego
   formularza dostępnego na Platformie, poprzez podanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail)
   oraz aktywuje usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości e-mail wysłanej
   Użytkownikowi na adres podany podczas rejestracji.
  • Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o
   świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
  • Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem
   natychmiastowym poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez
   aktywowanie odpowiedniego linka zamieszczonego w stopce każdego listu elektronicznego przesyłanego w
   ramach usługi Newslettera.
 1. Zmiana Regulaminu
  • Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (w szczególności nowelizacja
   powszechnie obowiązującego prawa lub zmiana formy organizacyjnej Usługodawcy) lub technicznych (w
   szczególności modernizacja Platformy, zmiana sposobu funkcjonowania Platformy).
  • Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany za
   pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, na który zarejestrowane jestKonto na 15
   (piętnaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie Użytkownik powinien dokonać
   akceptacji nowych postanowień Regulaminu lub odmówić jego akceptacji. Jeżeli Użytkownik odmawia
   akceptacji nowego Regulaminu, do końca trwania Umowy, obowiązuje go niezmieniony Regulamin.
  • Zamówienia dokonane przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową
   treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Konsumentów.
 1. Rozwiązywanie sporów
  • Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów
   rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach
   arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie
   sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm
  • Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
   roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej ODR,
   dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  • Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu
   lub Umów będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy
   regułami określonymi we właściwym Konsumentowi akcie prawnym.
 1. Postanowienia szczególne
  • Bez uszczerbku dla innych postanowień Regulaminu, wobec Użytkowników nie będących Konsumentami,
   stosuje się następujące postanowienia (zmieniające inne postanowienia Regulaminu): (1) Usługodawca
   nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikowi z winy nieumyślnej, a
   odpowiedzialność Usługodawcy ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Użytkownikautraconych
   korzyści, (2) do praw i zobowiązań wynikających z Regulaminu stosuje się wyłącznie prawo polskie,
   (3) spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu
   ze względu na siedzibę Usługodawcy, (4) jeżeli któreś z postanowień Regulaminu są sprzeczne ze sobą
   lub nieścisłe, Usługodawca ma uprawnienie do wiążącej wobec Użytkownika interpretacji Regulaminu.
   Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części,
   pozostałe postanowienia pozostają w mocy, zaś w miejsce nieważnych postanowień postanowieniami
   pozostała część Regulaminu będzie tak interpretowana, aby ich moc prawna i skutek ekonomiczny były
   jak najbardziej zbliżone do postanowień nieważnych.
 1. Dodatkowe informacje
  • Kontakt i sposób porozumiewania się z Usługodawcą: (a) adres e-mail:highschool.biuro@ gmail.com; (b)
   adres do korespondencji: ul. Koźmińskiego 18 21-500 Biała Podlaska
  • Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów będzie prawo polskie, z zastrzeżeniem, że wybór
   ten nie może skutkować pozbawieniem konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących
   przepisów prawa państwa zwykłego pobytu konsumenta. Umowy zawierane są w języku polskim.
  • Polityka Prywatności, znajdująca się pod tym linkiem ____________ stanowi integralną część
   niniejszego Regulaminu.
  • Data wejścia w życie Regulaminu 23.10.2020

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: ______________

 

–  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących
rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–  Adres konsumenta(-ów)

–  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–  Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.